INFORMACIÓ PER A ALUMNES PENDENTS
ALUMNES AMB L'EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL DE 1r d'ESO 
(EPV I) PENDENT. CURS 2019/2020

ASSIGNATURA: EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL I
 • Els alumnes que tenen l'assignatura d'EPV I pendent de cursos anteriors han de de seguir les indicacions següents per tenir opció de recuperar-la en la prova extarordinària de setembre:
 • Han de presentar-se a l'examen, que tindrà lloc el dia i hora que s'indiqui en la plana web del centre.  
 • Han de lliurar, en el moment de l'examen, els exercicis que surten a continuació.
 • Aquests treballs han de ser propis, ben acabats i nets. Suposaran un 45% de la nota de setembre.
 •  L'examen tindrà cinc preguntes, de 2 punts cadascuna, sobre alguns dels continguts que s'hauran treballat en els exercicis: traçats geomètrics fonamentals, polígons, teoria del color, textures. Suposarà un 55% de la nota de setembre.
   TREBALLS PER PRESENTAR EN SETEMBRE 2020
1. EL PUNT COM A TEXTURA:
treball de tema lliure, resolt mitjançant punts de retolador de color. Es poden utilitzar altres materials, mentrestant tot el dibuix estigui realItzat amb puntets de colors.

2. EL PUNT COM A COMPOSICIÓ: treball de tema lliure, basat en la composició de circumferències de diferents radis i en posicions diverses. S'hi ha d'aplicar color, amb llapis de color i/o retoladors. Les circumferències s'han de repassar amb retolador, utilitzant l'adaptador de compàsExercici de mòduls sobre xarxa quadrada de 4cm de costat. Cada mòdul ha de ser una rajola quadrada amb dibuix geomètric senzill, i fet amb colors (retoladors o llapis de colors).

3. TRAÇATS GEOMÈTRICS FONAMENTALS: s'ha de dividir la làmina en 6 parts iguals, i a cada espai s'ha de realitzar un exercici de geometria plana: traçat de rectes paral·leles, traçat de rectes perpendiculars, mediatriu d'un segment, bisectriu d'un angle, copiar un angle i gual a un altre, circumferència que passa per tres punts no alineats. S'han de fer els exercicis correctament, i repassar amb regla i retolador punta fina. Les circumferències s'han de repassar amb retolador, utilitzant l'adaptador de compàsExercici lliure amb diferents textures. Al darrera s'ha d'explicar quines textures s'utilitzen i com s'han realitzat.
    
4. MODULACIÓ ESPACIAL: exercici de mòduls sobre xarxa quadrada de 4cm de costat. Cada mòdul ha de ser una rajola quadrada amb dibuix geomètric senzill, i fet amb colors (retoladors o llapis de colors).
     
5. TEXTURES: exercici de tema lliure amb diferents textures. Al darrera s'ha d'explicar quines textures s'utilitzen i com s'han realitzat.

6. TEORIA DE COLOR: cercle cromàtic, a partir de la divisió d’una circumferència de 9 cm de radi en sis parts iguals, amb matís, lluminositat i saturació. Realitzat amb pintura al tremp (témperas).

7. CONCEPTES D’HARMONIA I CONTRAST: en la meitat de la làmina fer un exercici lliure d'harmonia cromàtica i en l’altra meitat un exercici lliure de contrast cromàtic.
8. SIMETRIA: exercici de simetria axial, eix vertical de simetria, amb efecte possitiu-negatiu realitzat en cartolina negra sobre làmina.
9POLÍGONS ESTRELLATS: treball sobre polígons estrellats a partir de la divisió de la circumferència en parts iguals: estrelles de 6, 7, 8 i 12 puntes. Acabats a color, amb llapis o retoladors.
Aquests treballs s'han de realitzar en làmina DIN A4 amb marge. El marge no pot estar retallat, ni la làmina manipulada. S'hauran d'elaborar amb el material adient.
 • A continuació hi ha prou informació per realitzar els treballs.

   
CONTINGUTS DE GEOMETRIA PLANA 
(Atendre als conceptes mínims especificats per a 1r d'ESO)

TRAÇATS GEOMÈTRICS FONAMENTALS (treball n.3)


1. MEDIATRIUS I BISECTRIUS
Resultado de imagen de MEDIATRIZ


2. TRAÇAT DE RECTES PARAL·LELES I PERPENDICULARS:
3. COPIAR UN ANGLE:
4. DIVISIÓ GRÀFICA D'UN SEGMENT:
5. CIRCUMFERÈNCIA QUE PASSA PER TRES PUNTS NO ALINEATS
Resultado de imagen de circumferencia que passa per tres punts

6. TRIANGLE EQUILÀTER DONAT EL COSTAT:
Resultado de imagen de triangle equilater donat el costat

7. TRIANGLE RECTANGLE DONATS ELS CATETS:
Resultado de imagen de triangle rectangle donats els catets

8. QUADRAT DONAT EL COSTAT:
Resultado de imagen de triangle equilater donat el costat

 9. TRAPEZI ISÒSCELES DONADES LES BASES I L'ALTURA:
Resultado de imagen de trapezi isòsceles donades les bases i l'altura
10. ROMBE DONADES LES DIAGONALS:
Resultado de imagen de rombo dadas las diagonales
DIVISIÓ DE LA CIRCUMFERÈNCIA EN PARTS IGUALS (treball n.9): 

 • ESTRELLA DE 6 PUNTES:

Resultado de imagen de hexagon estrellat
 • Divisió de la circumferència en 7 parts iguals: heptàgon, i polígon estrellat de 7 puntes.:


 • Divisió de la circumferència en 8 parts iguals: estrelles i polígons estrellats de 8 puntes: amb la bisectriu de cadascun dels angles rectes determinem ela altres 4 vètrex de l'octàgon: • Divisió de la circumferència en 12 parts iguals: estrelles i polígons estrellats de 12 puntes:
 •     Des d'A, D, G i J s'ha de dibuixar un arc amb mida igual al radi de la             circumferència, trobant així els altres vèrtex de l'octàgon.Resultado de imagen de division de la circunferenciaINFORMACIÓ PER ALS TREBALLS QUE S'HAN DE FER PER RECUPERAR : 1r d'ESO


El PUNT (treballs 1 i 2)

El treball s'ha de fer basat en el punt com a composició, per a demostrar la utilització correcta del compàs. S'hi ha daplicar color i repassar amb retolador i amb compàs. Aquí hi ha la informació donada en classe:

MODULACIÓ ESPACIAL (treball n.4):

 • El treball de modulació s'ha de fer sobre una xarxa de quadrats de 5cm de costat. El mòdul ha de ser senzill i anar girant en quatre posicions, sobre cadascuna dels seus costats. Aquí hi ha la informació donada en classe:TEXTURES (treball n.5)


El treball és una composició lliure en la que han d'aparèixer tots els tipus de textures treballats. És important fixar-se en la diapositiva que especifica quins són aquests tipus de textures.
 TEORIA DEL COLOR: el cercle cromàtic (treball n.6)

S'ha d'elaborar un cercle cromàtic com el fet a classe, amb la divisio de la circumferència en 6 parts, i afegint-hi les característiques del color:  el valor, el matís i la saturació. I s'ha de pintar amb pintura al tremp (témpera).


 EL COLOR: harmonia i contrast (treball n.6)

S'ha de fer una composició lliure basada en una harmonia simple o complexa, i pintar-la amb pintura al tremp (témpera).


                                   

SIMETRIA AXIAL positiu-negatiu (treball n.8)

S'ha de realitzar en dues parts, una per a una imatge amb rectes, poligonal,  i l'altra una forma
 lliure amb corbes, amb cartolina negra.
EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL II
INFORMACIÓ PER A ALUMNES AMB L'ASSIGNATURA PENDENT
Curs 2019-2020
L'assignatura es recupera mitjançant 9 treballs, que s'han d'anar presentant a cada avaluació. Si un alumne no presenta aquests treballs, o no els aprova, té l'oportunitat de presentar-se a un examen global de l'assignatura.
 • Aquests treballs s'han de realitzar en làmina DIN A4 amb marge. El marge no pot estar retallat, ni la làmina manipulada. S'hauran d'elaborar amb el material adient i són els següents:
1a AVALUACIÓ:

1. MODULACIÓ AMB EFECTE DE VOLUM: treball de mòduls sobre xarxa triangular de 12mm de costat. El mòdul o combinació de mòduls s'ha de repetir en la mateixa posició -o alternat aquesta mentres es mantingui un ritme-, repassar amb retolador negre punta fina i aplicar-hi color (retoladors o llapis de color)

2. TANGÈNCIES: treball de tema lliure, basat en una composició d'exercicis de tangències entre circumferències i entre rectes i circumferències. S'hi ha d'aplicar color, amb llapis de color i/o retoladors. El traçat s'ha de repassar amb retolador, utilitzant l'adaptador de compàs.

3. EXERCICIS AMB POLÍGONS: composició lliure de polígons dibuixats a partir del seu costat i de polígons basats en el radi de la circumferència que els circumscriu (polígons estrellats i estrelles). S'han de fer els exercicis correctament, i repassar amb regla i retolador punta fina. És opcional aplicar-hi color. Hi ha d'haver hexàgons, pentàgons, heptàgons, octàgons i polígons de 12 costats (dodecàgons).


2a AVALUACIÓ

4. LA REPRESENTACIÓ EN PERSPECTIVA ISOMÈTRICA: exercici lliure sobre xarxa triangular (fotocòpia) fet amb colors (retoladors o llapis de colors).

5. LA PERSPECTIVA CAVALLERA: composició lliure a la qual han d'aparèixer un cub, un prisma triangular, un prisma rectangular, una piràmide i un arc o un cilindre representats en perspectiva cavallera. Acabar amb colors i amb les línies repassades amb retolador punta fina.

6. PROPIETATS DEL COLOR: exercicis lliures de matís, lluminositat i saturació. Realitzat amb pintura al tremp (témperas).


3a AVALUACIÓ

7. ANÀLISI DEL COLOR: interpretació d'una obra d'art (pintura), amb pintura al tremp (témperas).

8. El CLAROBSCUR: exercicis sobre model previ amb diferents materials: bolígraf, llapis de grafit i retolador.

9. EL COLLAGE I EL FOTOMUNTAGE: treball lliure realitzat amb fotomuntatge o collage.


Cap comentari:

Publica un comentari