DEPARTAMENT


COMPOSICIÓ DEL DEPARTAMENT PER AL CURS 2017/18


COMPONENTS
MATÈRIES
Curs /Grup assignat
  Margalida Gayà Moreno (Cap de departament)
EPV
1r ESO B
DIBUIX TÈCNIC I
1r BATX B
DIBUIX TÈCNIC II
2n BATX B
DIBUIX ARTÍSTIC I
1r BATX A/B
  Gabriel Pereiro
EPV
1r ESO A
EPV
1r ESO C
EPV
2n ESO A/B/C
EPV
3r ESO A/B

 CONTINGUTS DE LA MATÈRIA A 1r i 2n d'ESO

EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL I
1a AVALUACIÓ
1. Elements del llenguatge gràfic-plàstic: EL PUNT com a gest gràfic.
2. Elements del llenguatge gràfic-plàstic: EL PUNT com a forma compositiva: Practiquem l'ús del compàs.
3. Elements del llenguatge gràfic-plàstic: LA RECTA: la línia geomètrica.
4. Elements del llenguatge gràfic-plàstic: LA LÍNIA: la línia expressiva.
5. TRAÇATS GEOMÈTRICS FONAMENTALS: traçat de rectes paral·leles i perpendiculars; mediatriu, bisectriu, còpia d'angles, divisió gràfica d'un segment.
6. EL PLA: recursos expressius del pla.
7. EL PLA: traçat de formes planes: TRIANGLES.
8. DIVISIÓ DE LA CIRCUMFERÈNCIA. Traçat de polígons estrellats i d'estrelles.

2a AVALUACIÓ
9. EL PLA: traçat de formes planes: QUADRILÀTERS.
10. EL PLA: la modulació espacial. Xarxes i mòduls quadrats
11. LES TEXTURES: textures naturals i artificials, tàctils i visuals.
12. LES TEXTURES: utilització expressiva de les textures.
13. COM MIRAR UN QUADRE I UNA ESCULTURA: cap a una educació de la sensibilitat artística.
14. EL COLOR 1: teoria del color i cercle cromàtic. Matís, to i saturació
15. EL COLOR 2: harmonia.

3a AVALUACIÓ
16. EL COLOR 3: contrast.
17. EL COLOR 4: anàlisi del color.
18. LA SIMETRIA: simetria axial i simetria radial; simetria de repetició; simetria positiu-negatiu.
19. EL DIBUIX DEL NATURAL : dibuix d'objectes amb perspectiva intuïtiva
20. EL DIBUIX DEL NATURAL: perspectiva cònica intuïtiva; dibuixant l'entorn.
21. EL TREBALL TRIDIMENSIONAL: POP-UP.
22. EL CLAROBSCUR: representació del volum mitjançant llums i ombres.
23. LA FIGURA HUMANA: proporció i moviment.
24. TAMBÉ SOM ARTISTES!: interpretació d'una obra d'art.
 
CONTINGUTS DE LA MATÈRIA A 3r d'ESO


EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL II
1a AVALUACIÓ

1. GEOMETRIA PLANA: TRIANGLES I QUADRILÀTERS. HEXÀGONS I POLÍGONS EN GENERAL.
 • Modulació espacial sobre xarxa triangular o quadrada.
2. GEOMETRIA PLANA : TANGÈNCIES I ENLLAÇOS. ESPIRALS.
 • Realització d'una mandala
3. GEOMETRIA PLANA: DIVISIÓ DE LA CIRCUMFERÈNCIA EN PARTS IGUALS.
 • Realització d'una composició lliure basada en estrelles.
4. GEOMETRIA PROJECTIVA: SISTEMA DIÈDRIC I PERSPECTIVA CAVALLERA
 • Exercici de representació d'una composició a partir dels mòduls possibles amb 4 cubs en perspectiva cavallera.
 • Exercici de representació en sistema dièdric de la composició anterior.
2a AVALUACIÓ

5. PERSPECTIVA ISOMÈTRICA
 • Exercici de representació d'un cub, una piràmide, un cilindre, un prisma i un pont, en perspectiva isomètrica..
 • Exercici de representació en sistema dièdric de la composició anterior.
6. EL COLOR I.
 • Anàlisi de color i gradació cromàtica.
7. EL COLOR II.
 • Treballar en color-llum formes senzilles geomètriques o lliures
8. EL CLAROBSCUR.
 • Materials i tècniques de clarobscur.
 • Gradacions amb materials diferents.
 • Dibuix d'observació amb ombres sobre model d'autoretrat
3a AVALUACIÓ

9. EL COLLAGE I EL FOTOMUNTATGE.
 • Exercici d'interpretació d'una obra d'art mitjançant collage.
 • Realització d'un fotomuntatge.
10. EL VOLUM.
 • Exercici de construcció de volums amb cartolina: poliedres.
 • Interpretació d'una obra pictòrica en volums. Treball en equip de 2 alumnes.
11. DIBUIX DEL NATURAL: FIGURA HUMANA, APUNTS D'ARBRES O DE COSSIOLS.
 • Apunts en folis.
12. APROPAMENT A L'OBRA D'ART:
 • Treball teòric i de participació en debat a classe
13. CÒMIC:
 • Exercici d'elaboració d'un còmic. Treball en equip de 2 alumnes.


CONTINGUTS DE LA MATÈRIA A 1r de BATXILLERAT

DIBUIX ARTÍSTIC I
1. APRENDRE A DIBUIXAR ÉS APRENDRE A MIRAR.
2. DIBUIX DEL NATURAL.
3. EL DIBUIX DESCRIPTIU. DIBUIX CIENTÍFIC.
4. EL DIBUIX DE SÍNTESI.
5. LA PROPORCIÓ DE LA FIGURA HUMANA
6. LA LINEA I LA SEVA EXPRESSIVITAT. GRAFISMES I TEXTURES.
7. FONS I FORMA.
8. L'ABSTRACCIÓ GEOMÈTRICA.
9. LA COMPOSICIÓ EN L'OBRA D'ART. ANÀLISI.
10. LA PROPORCIÓ, EL RITME I LA SIMETRIA EN L'OBRA D'ART.
11. PERSPECTIVA CÒNICA. PERSPECTIVA INTUÏTIVA.
12. EL CLAROBSCUR.
13. TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES D'IMPRESSIÓ.
14. EL COLOR.
15. L'OBRA PLÀSTICA: LLENGUATGE VISUAL. CAP A LA FORMACIÓ D'UN CRITERI PROPI.

DIBUIX TÈCNIC I
1a AVALUACIÓ: GEOMETRIA PLANA I.

1. Traçats geomètrics fonamentals.
2. Angles, suma i resta d'angles, còpia d'angles. Traçat d'angles determinats amb escaire i cartabó, i amb compàs.
3. Triangles. Definició i classificació. Punts notables. Exercicis.
4. Quadrilàters. Definició i classificació. Exercicis.
5. Polígons regulars: construcció a partir del costat. Exercicis.
6. Polígons inscrits en la circumferència. Polígons estrellats i estrelles. Exercicis.
7. Relacions geomètriques. Exercicis.
8. Tangències. Entre rectes i circumferències. Entre circumferències. Enllaços. Exercicis.

2a AVALUACIÓ: GEOMETRIA PLANA II. SISTEMES DE PROJECCIÓ.

9. Corbes planes. Exercicis.
10. Corbes còniques. Definició i exercicis.
11. Escales. Definició i classificació. Escales gràfiques. Exercicis.
12. Projecció, elements i tipus. Sistemes de projecció. Classificació.
13. Sistema dièdric. Fonaments.
14. Representació de cossos en sistema dièdric. Exercicis.
15. Sistema axonomètric. Fonaments.
16. S. Axonomètric-isomètric. Exercicis.
17. Perspectiva cavallera. Exercicis.

3a AVALUACIÓ: SISTEMES DE PROJECCIÓ. DIBUIX I DISSENY

18. Conversió de sistemes. Exercicis.
19. Perspectiva cònica. Fonaments.
20. P. Cònica . Mètode dels punts mètrics.
21. P. Cònica central. Representació de figures planes. Representació de volums. Exercicis.
22. P. Cònica obliqua. Representació de figures planes. Representació de volums. Exercicis.
23. Normalització i croquització.
24. La geometria a l'art.
25. El disseny i l'arquitectura del s.XX.

CONTINGUTS DE LA MATÈRIA A  2n de BATXILLERAT

DIBUIX TÈCNIC II
1a AVALUACIÓ. SISTEMA DIÈDRIC I

1. Geometria descriptiva
1.1. Fonaments i finalitat de la geometria descriptiva.
2. Sistema dièdric.
2.1. Fonaments. Elements que intervenen en el sistema dièdric: plans de projecció, línia de terra, diedres, plans bisectors.
2.2. Punt, representació i alfabet. Representació per coordenades.
2.3. Recta, representació i alfabet. Pertinença a un pla. Visibilitat.
2.4. Pla, representació i alfabet. Determinació. Punt que pertany a un pla. Tercera projecció. Rectes particulars del pla: recta de màxim pendent i recta de màxima inclinació.
2.5. Intersecció recta-recta, pla-pla i recta-pla.
2.6. Paral·lelisme. Perpendicularitat.
2.7. Projeccions de figures planes. Problemes de mètode: abatiment, canvis de pla, girs.
2.8. Distàncies, veritable magnitud. Mida d'angles.
2a AVALUACIÓ. SISTEMA DIÈDRIC II I SISTEMA AXONOMÈTRIC.

2.9. Representació de cossos polièdrics senzills: prisma; piràmide; tetraedre; octaedre; hexaedre. Seccions.
2.10. Representació de superfícies de revolució: con i cilindre. Seccions.
2.11. Desenvolupament de cossos polièdrics senzills.
  2.12. Sistema dièdric directe: comparació entre dièdric directe i tradicional. Punt, recta, pla.
  Pertinença. Interseccions i visibilitat. Paral·lelisme. Perpendicularitat. Figures planes
3. Sistema axonomètric
3.1. Perspectiva isomètrica i perspectiva cavallera. Escala isomètrica i coeficient de reducció.
3.2. Punt, recta i pla. Representació i posicions. Traces de la recta i del pla. Parts vistes i ocultes.
3.3. Perspectiva isomètrica de figures planes i de la circumferència.
3.4. Volums: perspectiva isomètrica de cossos senzills partint de les seves vistes dièdriques i viceversa.
3.5. Perspectiva cavallera: dades del sistema, escales gràfiques i coeficient de reducció.
  3.6. Punt, recta, pla: representació i posicions. Pas del sistema dièdric a la perspectiva cavallera.
3.7. Sistemes axonomètrics dimètric i trimètric: coeficients de reducció. Resolució gràfica dels coeficients de reducció.

3a AVALUACIÓ. PERSPECTIVA CÒNICA, NORMALITZACIÓ I CROQUITZACIÓ.

4. Perspectiva cònica.
4.1. Sistema cònic: fonaments i elements del sistema. Tipus de perspectiva cònica: central, obliqua i de tres punts de fuga.
4.2. Punt, recta i pla. Interseccions. Representació de sòlids.
4.3. Mètodes de la Perspectiva cònica: mètode dels punts mètrics, mètode directe de les projeccions dièdriques amb les traces dels raigs projectants, mètode de les coordenades, mètode de les prolongacions.
4.4. Conversió de sistemes. Relació entre el sistema dièdric i el sistema cònic. Tria de dades: altura i distància del punt de vista, eix visual, pla del quadre i angle òptic.
5. Normalització.
5.1. Definició i utilitat. Normes UNE i ISO referents al dibuix tècnic. Normes aplicades al dibuix industrial i al dibuix d’arquitectura i construcció: formats, línies, retolació i escales normalitzats en la realització dels traçats gràfics corresponents a dibuixos industrials i arquitectònics i de construcció.
6. Vistes i croquització.
6.1. Principis de representació: posició i denominació de les vistes en el sistema europeu i en el sistema americà. Elecció de les vistes. Vistes particulars. Talls i seccions. Aplicacions al dibuix industrial i al dibuix d’arquitectura i construcció.
6.2. Croquització: procés d’elaboració. Aplicacions al dibuix industrial i al dibuix d’arquitectura i construcció.
7. Acotació.
7.1. Principis i normes generals d’acotació al dibuix industrial i al dibuix d’arquitectura i construcció.
   7.2. Acotació i simplificació: aplicació de les normes UNE i ISO referents a l'acotació i la simplificació en la realització de dibuixos industrials i arquitectònics i de construcció.
8. Exercicis de Selectivitat. Repàs de tots els continguts de 1r i 2n.

DEPARTAMENT DE DIBUIX: ESTÀNDARS D'APRENENTATGE AVALUABLES

1r i 2n d'ESO. Educació Plàstica i Visual:

 • Realitzar els treballs a classe. No s'admetrà cap treball que no s'hagi fet així.
 • Presentar tots els treballs.
 • Neteja i esment en la realització.
 • Bon comportament i respecte per la feina a l'aula.
 • Creativitat i originalitat. Bellesa.
 • Identificar els elements bàsics del llenguatge gràfic: punt, línia i pla.
 • Utilitzar-los en composicions plàstiques.
 • Utilitzar correctament els estris de dibuix tècnic: regle, compàs, escaire i cartabó.
 • Conèixer els traçats geomètrics fonamentals.
 • Classificar les textures visuals segons el tipus.
 • Saber utilitzar-les com a recurs expressiu.
 • Conèixer la teoria del color, identificant els colors primaris i els colors secundaris.
 • Ser capaç de realitzar un cercle cromàtic, un exercici d'harmonia i un exercici de contrast.
 • Utilitzar correctament la pintura al gouache.
 • Identificar els tipus de triangles.
 • Saber dibuixar-los amb correcció geomètrica.
 • Conèixer la divisió de la circumferència en sis, vuit i dotze parts iguals.
 • Saber dibuixar del natural quatre peces de fusta diferents en posició oblíqüa.

3r ESO Educació Plàstica i Visual:

 • Realitzar els treballs a classe. No s'admetrà cap treball que no s'hagi fet així.
 • Presentar tots els treballs.
 • Neteja i esment en la realització.
 • Bon comportament i respecte per la feina a l'aula.
 • Creativitat i originalitat. Bellesa.
 • Presentar tots els treballs proposats.
 • Mantenir una actitud de curiositat i iniciativa creativa.
 • Conèixer els traçats geomètrics fonamentals: mediatriu, bisectriu, còpia d'un angle, divisió gràfica d'un segment.
 • Conèixer la divisió de la circumferència en parts iguals: 5, 6, 7, 8 i 12 parts.
 • Aplicar el traçat de quadrilàters i polígons al traçat de xarxes modulars amb efecte de volum.
 • Conèixer els fonaments de la perspectiva cavallera.
 • Conèixer els fonaments de la perspectiva isomètrica
 • Ser capaç de representar volums senzills en aquestes perspectives.
 • Conèixer la teoria del color.
 • Utilitzar correctament la pintura al tremp la seva tècnica d'aplicació del color.
 • Utlitzar correctament els materials proposats i les seves tècniques de clarobscur.
 • Adquirir seguretat al'hora de dibuixar del natural.
 • Saber utilitzar imatges (de premsa, d'Internet , fotocòpies) com a base per a composicions i collages amb intenció expressiva.

1r batxillerat. DIBUIX ARTÍSTIC:
 • Haver presentat tots els treballs proposats al llarg del curs.
 • Utilitzar correctament, amb precissió i neteja, els estris i materials de dibuix artístic.
 • Tenir seguretat a l'hora de dibuixar a partir de models del natural.
 • Conèixer els elements del llenguatge plàstic: punt, línia, pla,textura, color, clarobscur. Saber compondre amb ells obres plàstique utilitzant-los segons la seva expressivitat.
 • Conèixer les tècniques de dibuix i aplicar-les correctament segons els materials.
 • Demostrar una actitud de respecte, interès i sensibilitat cap a les manifestacions artístiques.

1r batxillerat DIBUIX TÈCNIC I:
 • Utilitzar correctament, amb precissió i neteja, els estris de dibuix tècnic.
 • Dominar tots els elements i traçats abordats de la geometria plana: triangles, quadrilàters, polígons, relacions geomètriques, escales, tangències, corbes planes i corbes còniques. Saber resoldre problemes gràfics amb aquests elements.
 • Conèixer els diferents sistemes de representació i entendre el perquè de la seva utilització.
 • Saber representar qualsevol cos volumètric en sisetma dièdric.
 • Saber representar qualsevol cos volumètric en sistema axonomètric.
 • Saber representar qualsevol cos volumètric en perspectiva cavallera.
 • Saber representar qualsevol cos volumètric en perspectiva cònica.

2n batxillerat DIBUIX TÈCNIC II:
 • Dominar tots els elements del sistema dièdric: punt, recta i pla.
 • Resoldre els problemes gràfics d'interseccions d'aquests elements.
 • Conèixer els paral·lelisme i la perpendicularitat i resoldre els problemes gràfics de distàncies en sistema dièdric.
 • Dominar els exercicis amb mètodes del sistema dièdric: abatiments, canvis de pla i girs.
 • Saber representar correctament la piràmide, el prisma, l'exaedre, el tetraedre, l'octaedre, el cilindre i el con.
 • Resoldre problemes d'intersecció entres rectes i plans amb poliedres en sistema dièdric.
 • Dominar els conceptes de geometria plana estudiats al curs de 1r de batxillerat.
 • Dominar els conceptes i representació de cossos en perspectiva axonomètrica i en perspectiva cònica estudiats al curs de 1r de batxillerat.
 • Conèixer i utilitzar corectament les normes UNE i ISO de Normalització i croquització.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada